Skip to main content

VvE

Als u een appartement koopt in Parkflat Beukenhorst dan koopt u een zogenaamd appartementsrecht. Dat betekent dat u met de aankoop van de woning ook automatisch en (wettelijk) verplicht lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE) Parkflat Beukenhorst bentDe officiële Algemene Ledenvergadering, een bijeenkomst van alle eigenaren die tweemaal per jaar (in juni en november) wordt gehouden, is het hoogste beslisorgaan binnen de vereniging. Een bestuur vanuit eigen geledingen is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en wordt daarbij ondersteund door een kleine staf. Ieder najaar wordt een begroting voor het volgend jaar opgesteld en door de leden beoordeeld. Aan de hand van de goedgekeurde begroting worden de tarieven voor het volgend jaar berekend. Ieder voorjaar wordt aan de leden het jaarverslag van het voorafgaande jaar ter goedkeuring voorgelegd. Het jaarverslag bevat het verslag van de secretaris en het financieel verslag. De kosten voor het groot onderhoud zijn vastgelegd in een zogenaamd MJOP (Meer Jaren Onderhouds Plan) waarvoor jaarlijks gelden worden gereser- veerd in een speciaal Reservefonds. Zie het hoofdstuk ‘Tarieven’ voor de details. 

Voor meer detailinformatie over de VvE Parkflat Beukenhorst verwijzen wij u ook naar de Akte van Splitsing, het Huishoudelijk Reglement (beiden onderstaand in pdf) en de op deze website apart vermelde Huisregels.

Download 'Akte van splitsing'

PDF document | 3,8 MB
Publicatie | 18-08-2006

Download 'Huishoudelijk Reglement'

PDF document | 433 kB
Publicatie | 24-11-2016